Algemene voorwaarden

1 december 2018 
 

juridische zekerheid bij aankoop ramen en deuren

Welke zekerheid heb ik als bezoeker?

Raamwinkel behaalde het juridische kwaliteitslabel ‘mylabel’, na een uitvoerige juridische en technische scan van haar website door de juristen van DeJuristen. Dit label garandeert aan de bezoeker 100% juridische zekerheid. Je kan het resultaat van dit onderzoek online bekijken via deze link: http://ictrecht.be/kwaliteitslabel-raamwinkel/

 

 
HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in gevallen zoals bepaald in artikel 47 §4 Wet Markt Praktijken en Consumentenbescherming (WMPC). Dit is het geval bij de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument draagt zelf de kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn in beginsel gelijk aan de oorspronkelijke vracht- en/of leveringskosten.

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

www.raamwinkel.be is een initiatief van;
RAAMWINKEL NV (verder Raamwinkel)
Industrieweg 2
B - 2880 Bornem,
Ondernemingsnummer BE 0835.747.446
ZICHTREKENING - BE96 0016 3543 0205
BIC: GEBABEBB
Tel.: +32 3 828 14 46
Email: info@raamwinkel.be
Kantoren zijn open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 uur tot 17 uur en vrijdag van 9 tot 14 uur

Producten die je kan kopen in onze webwinkel:
- Ramen en deuren in kunststof (pvc) en aluminium (alu) + toebehoren als rolluiken, muggenramen, verluchtingsroosters, dorpels, bijprofielen, …
Diensten die je kan kopen in onze webwinkel:
- Nameting, levering en hulp bij plaatsing.

In deze overeenkomst wordt gebruik gemaakt van volgende begrippen;
-    Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Raamwinkel in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
-    Consument: iedere Klant die een natuurlijke persoon is en daarbij handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

I. AANBIEDINGEN

1. De prijzen in onze aanbiedingen zijn inclusief BTW en gelden tot de aangegeven datum, behalve indien het Btw-tarief tussentijds wordt gewijzigd. Alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten worden steeds apart berekend. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen. 
2. De schematische afbeeldingen van zowel ramen als deuren zijn altijd binnenzicht, dus hoe je van binnen naar buiten kijkt. De draairichting is te interpreteren aan de hand van de positie scharnieren en kruk op deze schematische afbeeldingen. De fotografische (foto-realistische) afbeeldingen van de deurpanelen zijn buitenzicht en dienen om de design te interpreteren van de deur. Dit design is illustratief en kan bij uitvoering afwijken volgens het gekozen formaat van de deur.
3. De via de online bestelprocedure van Raamwinkel berekende prijs is slechts geldig voor zover deze berekend werd volledig conform de geautomatiseerde workflow van de website.
4. In onze website, mailing en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Lichte afwijkingen op vlak van vorm, kleur en details zijn steeds mogelijk.  De illustraties van de ramen en deuren (o.a. in stap 2 van 5 bij 'bereken uw offerte') zijn altijd het binnenzicht, dus de draairichting en positionering van de ramen en deuren komen overeen met hoe je van binnen naar buiten kijkt.
5. Ondanks al onze inspanningen kunnen er fouten in ons aanbod zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Raamwinkel worden gecorrigeerd. 
6. Aanbiedingen gelden steeds zolang de voorraad strekt en kunnen ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Raamwinkel. 
7. Onze aanbiedingen op onze Belgische website zijn uitsluitend gericht op de Belgische markt.
8. We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9. In geval van tekortkoming van Raamwinkel in zijn verplichtingen jegens de consument, kan de consument ten allen tijde zijn recht op de nakoming van de verplichtingen doen gelden op grond van de wet/of de overeenkomst op afstand.

II. BESTELLEN

1. De klant plaatst zijn bestelling door de voltooiing van de online bestelprocedure. Hierdoor verklaart de klant over de vereiste hoedanigheid te beschikken om dergelijke overeenkomsten aan te gaan, of dit te doen mits toezicht en toestemming van een persoon die over de vereiste hoedanigheid beschikt. 
2. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te wijzigen of aan de levering bijkomende voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen. Onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen worden geweigerd of krijgen een uitnodiging tot aanvullen.  
3. Na een effectieve bestelling via de keuze 'project bestellen' in stap 5, krijgt u een bevestigingsmail met een overzicht van uw bestelling. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de bevestigingsmail ontvangt. 
4. Bij het niet betalen van een voorschot binnen 3 maanden na bestelling rekenen we een annulatiekost aan van 15% op het totale orderbedrag met een minimum van 150,- euro excl. BTW.
5. Na betaling van het voorschot van 15% start bij ons de productie van uw ramen en/of deuren op maat. Vanaf dit moment beschikt u niet meer over het recht om van de aankoop af te zien. Administratieve aanpassingen (aanpassen van facturatiegegevens en/of btw-voet) zal een administratieve kost van 150,- euro excl. BTW worden aangerekend. 
6. Bij elke bestelling bent u als klant verantwoordelijk voor de opgegeven keuzes en gegevens (dagmaten, breedtes, opties, ...). De afmetingen "Totale maat (incl. opties)" van uw finale bestelling zijn de bindende afmetingen die wij zullen produceren. Mogelijks kunnen de afmetingen van de onderdelen (bijprofielen, opties, onderdelen, …) door ons gewijzigd worden. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de door u opgegeven informatie, keuzes en andere fouten in de bestelling. U bent verantwoordelijk voor de opening in de muur (zodat hier correct en veilig ramen en deuren in geplaatst kunnen worden) en de correcte ligging van de dorpels. U kan dan ook in geen geval Raamwinkel aansprakelijk stellen voor eventuele fouten, schadevergoeding eisen of herproductie vragen.
7. Raamwinkel voorziet foto's, opleidingen, films, teksten, checklists, invulformulieren, handleidingen, tips en dergelijke om u, als gebruiker/klant, zo goed als mogelijk te informeren over een correcte opgave van de maten en de juiste selectie van de producten. De gebruiker/klant kan bovendien beroep doen op onze vrijblijvende, doch betalende dienst: opnemen van de maten/afmetingen. Deze kan u bij het plaatsen van een bestelling aanvragen onder de knop 'nameten' in de webwinkel onder de rubriek 'winkelmandje comfortopties'. Na het nameten krijgt u een opmeetverslag die u kan gebruiken om uw bestelling aan te passen. Uw bestelling gaat pas in productie nadat u uw bestelling hebt aangepast en bevestigd door op de knop te drukken 'bestellen'. Raamwinkel is niet aansprakelijk voor fouten in de bestelling door de Klant, zelfs niet na gebruik van de bovenstaande hulpmiddelen.
8. Iedere verklaring die de klant tijdens de bestelprocedure aanvinkt is bindend ten aanzien van hem. Dit is in het bijzonder het geval voor de verklaring dat de klant onder de voorwaarden valt om het BTW voordeel van 6% in plaats van 21% op de totale projectprijs te genieten. De klant is op uitsluitende wijze verantwoordelijk voor iedere aangevinkte verklaring die gebaseerd is op onjuiste informatie. De klant moet inschatten indien de gevraagde hulp bij plaatsing (4, 8 of 16 uur) in evenwicht is met het aantal ramen en deuren, want om de 6% BTW voordeel te genieten moet raamwinkel ieder raam of deur aangekocht aan het 6% voordeel geplaatst hebben. Indien de BTW administratie een bepaald BTW bedrag wil terugvorderen wegens onrechtmatige verwerving van dit voordeel, zal dit ten laste van de klant zijn.
9. Raamwinkel kan niet verantwoordelijk worden gestelt voor schade voortvloeiend uit fout bestelde ramen of deuren die, niet geplaatst worden volgens wettelijke en stedenbouwkundige voorschriften. 
10. Van iedere bestelling krijg je een mail met een overzicht van aal hoofd- en bij producten die je hebt bestelt + een link naar de verkoopsvoorwaarden.
11. Een late levering of levering die wordt gespreidt in tijd is geen rechtmatige reden tot financiële compensaties of tot annulatie van het order.
12. Oude ramen en andere 'uitbraak-afval' wordt niet teruggenomen door Raamwinkel. Dit moet door de klant zelf correct afgevoerd worden (bvb. naar containerpark)

III. HULP BIJ PLAATSING

1. Indien u "hulp bij plaatsing" heeft aangevraagd komt een plaatsingsploeg werken uitvoeren op de werf (in Vlaanderen) met 1 of 2 personen gedurende één of meerdere volle dag(en), naargelang uw keuze, min de verplaatsingstijd naar uw werf vanuit Bornem. In 8 uur (= 1 dag, 1 persoon) plaatsen we ±5 ramen/deuren, in 16 uur  (= 1 dag, 2 personen) plaatsen we ± 10 ramen. Dit is indicatief en afhankelijk van de situatie, bereikbaarheid openingen, toestand muur, ondersteuning door de koper ter plaatse, …
2. De werken die binnen deze "hulp bij plaatsing" vallen zijn: plaatsen van een raam, deur of schuifraam en indien er nog tijd beschikbaar is PU schuimen en/of afkitten met stopverf.
3. De werken die buiten deze "hulp bij plaatsing" vallen zijn: uitbreken, pleisteren, verven, plamuren, ….
4. Het staat ons vrij om één dag "hulp bij plaatsing" door één persoon in te plannen als één halve dag "hulp bij plaatsing" door 2 personen.
5. De klant kan geen terugvordering of vergoeding vragen indien de uitgevoerde werken "hulp bij plaatsing" vroeger worden beëindigd.
6. De tijd van de voorbereidende werken zoals het voormonteren opbouwrolluiken, rolluikgeleiders, (Invisivent) verluchtingsroosters, klaarzetten materiaal en dergelijke worden afgetrokken van de voorziene tijd "hulp bij plaatsing"
7. Onze plaatsingsploeg beschikt zelf over het installatiemateriaal dat nodig is voor het verrichten van de werken die binnen de “hulp bij plaatsing” vallen. (bij wijze van indicatie: boor, schijf, schroevendraaier, tangen en dergelijke)
8. De klant voorziet zelf het nodige verbruiksmateriaal zoals stopverf, PU schuim, afstandsvijzen, slagpluggen en dergelijke. Indien onze plaatsingsploeg eigen verbruiksmateriaal moet gebruiken worden deze nadien in rekening gebracht aan de klant. 
9. Raamwinkel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, het al dan niet verwerven van premies en subsidies of het moeten terugbetalen ervan.
10. De klant zal voor ramen en deuren die geplaatst worden in de zone: van vloer tot 90cm hoogte van de vloer, altijd gelaagd glas voorzien. Gezien Raamwinkel niet weet welke ramen en deuren op welke hoogte zal worden geplaatst kan Raamwinkel nooit verantwoordelijk worden gestelt voor directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet plaatsen van gelaagd glas cfr. de wettelijke voorschriften NBN S 23-002.
11. Indien u in minder dan 4 werkdagen voor de geplande Hulp bij plaatsing de afspraak annuleert zullen €150,- ex. btw annulatiekosten aangerekend worden, vermeerderd met de voorziene kosten voor plaatsing en eventueel kraanwerk.

IV. LEVERING & AFHALING

1. De wijze van vervoer als er geleverd wordt, wordt uitsluitend door ons bepaald. Beschikbaarheid voor levering of afhaling is afhankelijk van gekozen materialen (pvc of aluminium) en de gekozen opties. Tijdens de bestelprocedure wordt deze 'productiedagen' duidelijk gecommuniceerd, doch zijn deze niet bindend. De levering geschiedt normaal binnen de vooropgestelde werkdagen na betaling van het voorschot, tenzij het artikel niet (meer) in voorraad is of in geval van overmacht. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres, het adres van een buur, vriend(in) of uw werk). Of u komt uw bestelling afhalen op onze zeteladres. 
2. Als een artikel niet (meer) in voorraad is, wordt u daarvan bij een telefonische bestelling door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht. Als door omstandigheden buiten onze wil artikelen of vervangende artikelen niet (meer) geleverd kunnen worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover ingelicht. Uw voorschot wordt dan ook teruggestort.
3. Voor iedere bestelling die wij bij u thuis of bij een door u opgegeven adres leveren wordt u een bijdrage in de verzendkosten alsmede administratiekosten in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt vooraf op onze website medegedeeld als ‘levering’. Bij levering aan huis houden wij ons het recht voor de identiteit te controleren aan de hand van uw identiteitskaart of een soortgelijk identiteitsbewijs. Indien u recht heeft op een 'gratis levering', in combinatie met 'hulp bij plaatsing', dan kan onze plaatser de goederen de dag van plaatsing meehebben. 
4. Bij levering en op de site geven we u enkele tips om de ramen en deuren te kunnen plaatsen. Toch kan Raamwinkel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het fout plaatsen van ramen/deuren of het beschadigen van ramen/deuren na plaatsing.
6. In geval dat we niet kunnen uitleveren, omdat u onbereikbaar bent, niet reageert op onze berichten (e-mail, post, fax of telefoon) of veraakt het saldo te betalen zal Raamwinkel u het restbedrag/saldo op u kunnen verhalen. U bent immers verplicht om deze aan te kopen na het betalen van het vooschot.
7. Het vervoer geschiedt voor ons risico. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van verlies en beschadiging op u over. 
8. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
9. Artikelen worden door ons geleverd conform de aanwijzingen in de bestelling, in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking, aan de deur van het opgegeven leveringsadres of conform onze nadere aanwijzingen op onze website. Installatie of montage behoort niet tot de leveringsomvang.
10. Tijdens officiële vakantiedagen en het bouwverlof kunnen we geen goederen uitleveren of laten afhalen. Ook zijn de productie en burelen zijn dan gesloten.
11. Indien één glas meer weegt dan 80 kg. wordt deze appart (uit het kader) geleverd met de glaslatten. 
12. Leveringen doen we enkel in Vlaanderen. Voor levering buiten Vlaanderen wordt er altijd een offerte op maat gemaakt, ongeacht de omvang van de bestelling.
13. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk uit om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit. Deze goederen worden dan geleverd op het hoofdadres, waar de klant onder geregistreerd staat in de site. Voor professionele klanten (klanten met BTW nummer) is dit het hoofdadres het adres van hun bedrijfszetel.
14. Indien u in minder dan 2 werkdagen voor de geplande levering de afspraak annuleert zullen €150,- ex. btw annulatiekosten aangerekend worden. 

V. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Raamwinkel tot op het moment van de volledige betaling door de klant. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Raamwinkel te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet volledig betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

VI. BETALEN

1. Indien u wenst uw bestelling te bevestigen, dient u het voorschot over te schrijven op onze bankrekening (BNP Parisbas/Fortis : 001-6354302-05 IBAN : BE96 0016 3543 0205 BIC : GEBABEBB) of via contante betaling. Het voorschot moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail betaald worden. Bij gebreke aan betaling beschouwen wij de bestelling als geannuleerd door de klant. Bij ontvangst van de goederen (via levering of afhaling) betaalt u het resterende saldo.
2. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn op alle vervallen en niet betaalde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten van 1,00 % per maand verschuldigd, alsmede € 3.50 per aanmaning. Bij niet-tijdige betaling kan het gehele verschuldigde saldo opgeëist worden, verhoogd met een schadevergoeding van 15% op het openstaande saldo met een minimum € 49,50 en dit onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte administratie- en incassokosten en gerechtelijke kosten te vorderen, alsmede moratoire intresten ten belopen van 1% per begonnen maand. Gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente, administratiekosten, incassokosten en schadevergoedingen. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling in mindering op de vordering in hoofdsom. Wij behouden ons het recht voor de financiële intresten te herzien.
4. Indien wij uitstel van betaling geven om commerciële redenen, geldt dit niet indien u een betalingsachterstand heeft of ten aanzien van enige andere verplichtingen te onzen opzichte nalatig bent. Indien u reeds uitstel van betaling was toegekend vervalt dit recht en wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar zodra uw rekening bij ons een betalingsachterstand vertoont.
5. De juistheid van alle door ons opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen drie maanden na ontvangst daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
6. Kortingen via de "kortingcode" zijn niet cumuleerbaar en enkel geldig als het voorschot binnen 14 dagen na besteldatum wordt betaald (via overschrijving of via cash betaling op de hoofdzetel van Raamwinkel). Een kortingscode kan u enkel verzilveren door deze in te vullen in het daartoe voorzien vak, met de titel 'Kortingscode', op de pagina van het winkelmandje. Een kortingscode kan je na het bevestigen van je betelling niet meer toevoegen of aanpassen na het ontgrendelen van uw bestelling. Het staat Raamwinkel vrij om een kortingcode terug in te trekken.
7. Een "volumekorting" is een korting die je krijgt volgens de omvang van je bestelling en wordt per dossier toegekend. Deze is in geen geval cummuleerbaar met meerdere bestellingen.
8. De klant blijft eveneens gehouden tot betaling indien de factuur op vraag van de klant werd opgesteld op naam van een derde.  
9. Een korting op de opties vervalt telkens om 12 uur 's nachts, op de laatste dag van maand waarin de korting is aangekondigd. Bewaarde projecten en winkelmandjes worden na het vervallen van de korting automatisch aangepast aan de op dat moment geldende prijzen zonder korting.
10. Voor bestellingen voor 6/12/2019 : Onbetaalde facturen moeten binnen 7 weekdagen betaald worden. Bij niet betaling zullen er herrinneringskosten en verwijlintresten aangerekend worden. De herinneringskost is 1% van de totale som met een maximum van 100 euro, de verwijlintresten zijn 2,75% per jaar. 
11. Bij  niet betaling van de tussentijdse facturen minstens 8 dagen voor het voltrekken van de geplande levering en/of hulp bij plaatsing kan Raamwinkel de geplande levering en/of hulp bij plaatsing uitstellen. De klant heeft geen recht op schadevergoeding voor deze vertraging.
12. Tussentijdse factuur is te betalen voor levering. Verwijlintresten worden berekend vanaf 1 dag na levering. De herinneringskost is 1% van de totale som met een maximum van 100 euro, de verwijlintresten zijn 2,75% per jaar.
13. Saldo factuur is te betalen bij ontvangst goederen en/of diensten. De herinneringskost is 1% van de totale som met een maximum van 100 euro, de verwijlintresten zijn 2,75% per jaar. De herinneringskost is 1% van de totale som met een maximum van 100 euro, de verwijlintresten zijn 2,75% per jaar.

VII. GARANTIES

1. Zodra de klant of de door de klant aangewezen derde partij de producten ontvangt is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming aan een artikel en/of aan de levering moet onmiddellijk door de klant gemeld worden. Om dergelijk gebrek op kosten van Raamwinkel te laten herstellen moeten deze :
a. Als er levering is gevraagd (zonder plaatsing) moet het gebrek binnen de 48 uur gemeld worden na levering
b. Als er afhaling is gevraagd moet het gebrek onmiddellijk bij afhaling gemeld worden, voordat u de goederen laadt
c. Als er plaatsing is gevraagd moet het gebrek op het einde van de werkdag gemeld worden, voordat onze plaatser de werf verlaat
Gebreken die later gemeld worden worden niet aanvaard onder garantie (met uitzondering van gebreken vermeld in punt 2). Gebreken meldt u via het algemeen nummer: 03 828 14 46 of via het mailformulier. Een gemeld gebrek kan aanleiding geven tot een werfinterventie. Indien de oorzaak van het gebrek / de fout bij de klant ligt zal voor deze werfinterventie (bezoek van een technieker op de werf) 150,- euro incl. BTW worden aangerekend. Dit is enkel voor het bezoek en de vaststelling. Nadien kan er een offerte voor de oplossing worden opgemaakt en voorgesteld.
2. Alle artikelen die wij aanbieden genieten volgende commerciële garanties:    
• 15 jaar, systeemgarantie op de aluminium profielen (op profielvervorming)
• 15 jaar, systeemgarantie op de kunststof profielen (op profielvervorming)
• 10 jaar, Kleurechtheid en hechting ALU en PVC ramen en deuren*
• 10 jaar, Glas (stof- of condensvorming tussen glasbladen)
• 10 jaar, Deurpanelen
• 5 jaar op toebehoren: rolluiken, verluchtingsroosters, …
• 5 jaar, Hang & Sluitwerk
• 3 jaar op motoren rolluiken en screens

3. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
4. Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn geschiedt voor onze rekening maar op risico van de klant. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen.
5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud (zie ook de pagina garantie), incorrect of onoordeelkundig gebruik, foute plaatsing, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, of schade voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die herstelt of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage. Er is geen garantie op glasbreuk of barsten.  
6. Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld. In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing.

VIII. OVERMACHT

Er is sprake van overmacht indien Raamwinkel door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen. In dat geval is Raamwinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen en/of haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.  

IX. GEDRAGSCODE, PRIVACY EN GESCHILLEN

1. Raamwinkel onderschrijft de gedragscode van het becommerce label, deze vindt u hier: http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce
2. Registratie bij de privacy commissie CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) met nummer VT00504199
3. Raamwinkel heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO
4. “Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)”
5. De persoonlijke login en passwoorden van klanten zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medewerkers van Raamwinkel. De medewerkers van Raamwinkel hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestellingen van klanten en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van Raamwinkel hebben via een persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de klanten zijnde: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling-en facturatiehistoriek. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

X. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment van en elke aankoop die de klant plaatst bij Raamwinkel. Deze voorwaarden kunnen aangevuld worden door andere voorwaarden voor zover deze expliciet en schriftelijk zijn vastgelegd. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Algemene Voorwaarden.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op Raamwinkel.

Iedere discussie rond de geldigheid van een specifieke bepaling uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de werking van andere bepalingen. Indien de geldigheid van een specifieke bepaling in het gedrang komt heeft Raamwinkel het recht om de bepaling te vervangen door een andere bepaling.  

Raamwinkel kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Wederkerigheid: Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de wederzijdse verbintenissen gelijk en evenwaardig zijn.

Het gebruik van de website is steeds op eigen risico. Raamwinkel heeft alle nodige technische, juridische en organisatorische maatregelen genomen om de websitegebruikers een veilige en goede werking van de website te garanderen. Dit betreft een middelenverbintenis en Raamwinkel kan hieromtrent geen absolute garanties geven.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd. 


COOKIE STATEMENT WEBSITE RAAMWINKEL

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Raamwinkel: de verantwoordelijke voor de website zijnde RAAMWINKEL.BE, Industrieweg 2 - 2880 Bornem, met ondernemingsnummer BE 0835.747.446. De website is toegankelijk via www.raamwinkel.be 
‘Gebruiker’: Elke partij die gebruik maakt van de ‘raamwinkel.be’-website, ongeacht een hoedanigheid als adverteerder of bezoeker. Elke partij die gebruik maakt van de betaalde promotiediensten van de ‘Raamwinkel.com’-website vallen eveneens onder de verplichtingen van de gebruiker.
‘Wet betreffende de elektronische communicatie’: implementatie Telecommunicatiewet in artikel 129 van de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (URL).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden). 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (omzetting Wet Telecom) bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Raamwinkel is een Belgische onderneming. Onder titel “7. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?” krijg je een overzicht van hoe elk Europees land de cookiewetgeving implementeert. 

3. Welk nut hebben deze cookies? 

Raamwinkel wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Raamwinkel om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Als je de website van Raamwinkel wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”). 
Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren

1 december 2018 —